Warunki Realizacji Gwarancji:

1. Gwarantem jakości towaru jest BOREX ENERGY POJAZDY ELEKTRYCZNE, z siedzibą w Łodzi 93-311, ul. Rzgowska 163 oraz sklepem na ulicy Rzgowskiej 155 w Łodzi 93-303.

2. BOREX ENERGY jako gwarant zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie produktu, na który została wydana niniejsza karta gwarancyjna. Gwarant odpowiada jedynie za ukryte wady materiałowe. Sprzedawca/dealer zobowiązany jest przeprowadzić montaż przedmiotu w sposób wskazany w instrukcji obsługi i wydać kupującemu produkt w pełni wartościowy, gotowy do eksploatacji oraz dokonać przeglądu zerowego zgodnie z uzyskaną wiedzą serwisową oraz wskazaniami w instrukcji co sprzedawca potwierdza wpisem w załączonej Karcie Gwarancyjnej. W przypadku braku wpisu o którym mowa wyżej, gwarancja nie będzie uznana za ważną, zatem Kupujący powinien się upewnić, czy Sprzedawca/Dealer potwierdził przygotowanie przedmiotu odpowiednim wpisem do Karty gwarancyjnej. W przypadku sprzedaży/zakupu przedmiotu przez Internet lub telefonicznie, jeśli produkt został przesłany kupującemu w stanie nie przygotowanym do jazdy, Kupujący jest zobowiązany w terminie 7 dni od dnia zakupu zlecić autoryzowanemu punktowi serwisowemu przygotowanie pojazdu do jazdy oraz dokonać właściwego wpisu do Karty gwarancyjnej. W przypadku braku spełnienia powyższych wymogów Gwarancja traci ważność.

3. Kupujący zobowiązany jest do wykonania czynności obsługowych i regulacyjnych zgodnie z instrukcją obsługi przedmiotu oraz uzyskaną wiedzą serwisową, w szczególności: konserwacji i smarowania, dokręcenia połączeń gwintowych, regulacji mechanizmów.

4. Gwarancja nie obejmuje wad przedmiotu powstałych w skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania, przechowywania, niewłaściwej obsługi i konserwacji oraz wynikłych po sprzedaży zdarzeń losowych, w szczególności uszkodzeń mechanicznych powstałych np. w wyniku przeciążeń lub wypadków (deformacja obręczy kół, wygięcie lub złamanie tylnej przerzutki, wygięcie wspornika siodła, naruszenie geometrii ramy, oberwanie części itp.)

5. Uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają/nie obejmują w przypadku: braku pieczątki serwisowej, niewłaściwej konserwacji produktu, niewłaściwego użytkowania/przechowywania przedmiotu w tym uszkodzeń spowodowanych niedbałą eksploatacją, zniszczeniem, wandalizmem, przeciążeniem urządzenia, używania przedmiotów do celów innych niż zostały zaprojektowane, dokonania samodzielnych przeróbek/napraw/ innej samodzielnej ingerencji lub w innym punkcie serwisowym, bez autoryzacji, używania produktu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, do nauki jazdy, wyścigów, rajdów itp. , dokonania naruszeń warunków eksploatacji i przechowywania określonych w instrukcji użytkowania produktu

6. Gwarancją nie są objęte podzespoły podlegające naturalnemu zużyciu podczas eksploatacji, m. in.: połączenia gwintowe, naturalne zużycie się elementów ruchomych układu napędowego, regulacja hamulców, wymiana klocków hamulcowych, rozciągnięcie łańcucha, zębatek tylnych i przednich w układzie napędowym roweru, żarówki, części plastikowe, ogumienie, cięgna, centrowanie kół.

7. Gwarancja traci ważność: jeśli Klient dokona naprawy w nieuprawnionym punkcie serwisowym, jeśli Klient dokona zmian konstrukcyjnych towaru, jeśli Klient dokona podmiany podzespołów, jeśli Klient zmodyfikuje lub podrobi kartę gwarancyjną.

8. Oryginał Karty gwarancyjnej oraz dowodu zakupu należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Gwarant ma prawo odmowy uznania gwarancji, w przypadku braku ww. dokumentów lub gdy te dokumenty będą nieczytelne.

9. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Okres gwarancji na produkt wynosi : rower 24 miesiące, hulajnoga 24 miesiące, skuter elektryczny 24 miesiące, MotoCross 24 miesiące, na baterie 12 miesięcy, na silnik 12 miesięcy i liczony jest od daty zakupu. Data zakupu jest potwierdzona przez punkt sprzedaży w odpowiednim wpisie w Karcie Gwarancyjnej.

10. Reklamację z tytułu wad produktu należy zgłaszać w: autoryzowanym punkcie serwisowym, punkcie zakupu przedmiotu

11. Sprzęt zgłaszany do reklamacji powinien posiadać wyczerpujący opis występujących wad, w innym przypadku (np. niepełnego lub błędnego opisu usterki) może nastąpić

nieprzewidziane wydłużenie czasu rozpatrzenia reklamacji lub jej nieuznanie, za co Gwarant nie ponosi odpowiedzialności. Kupujący zobowiązany jest zadbać o właściwe zabezpieczenia na czas transportu reklamowanego towaru do gwaranta lub autoryzowanego serwisu w przypadku jego wysyłki pocztą lub kurierem. Ewentualne uszkodzenia powstałe w czasie transportu nie są objęte Gwarancją.

12. Reklamowane urządzenie klient dostarcza do serwisu gwaranta na własny koszt. Zwrot towaru jest możliwy w ciągu 14 dni od momentu zakupu, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, przebieg jest nie większy niż 0,3km, towar ma oryginalne i nie uszkodzone opakowanie.

13. Naprawa wadliwego towaru powinna nastąpić w odpowiednim terminie: do 21 dni, w przypadku zamówienia wadliwego podzespołu u producenta lub odesłania pojazdu do naprawy u producenta, 30 dni.

14. Wymiana produktu wadliwego na wolny od wad następuje wyłącznie w przypadku niemożliwości dokonania w odpowiednim terminie naprawy zapewniającej pełną sprawność eksploatacyjną pojazdu.

15. Prawidłowy wpis do karty Gwarancyjnej składa się z następujących danych:  nazwa, typ produktu, data sprzedaży, pieczątka Sprzedawcy/Dealera/Autoryzowanego serwisu

16. Każdorazowo kupujący powinien się upewnić, czy Sprzedawca/Dealer dokonał prawidłowego wpisu, pod rygorem ujemnych skutków prawnych w tym utraty uprawnień z tytułu gwarancji.

17. Niniejsza Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową, ani innych właściwych przepisów prawnych w tym ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Życzymy radości z jazdy!       Borex Energy